המצב הנוכחי

רקע

בשנים האחרונות מתקיים בישראל מסחר עירני בשבתות. המסחר האמור מתקיים בניגוד מפורש לחוק. מעבר לכך, לפעילות המסחרית משמעויות קשות: הן ברובד הלאומי-תרבותי והן ברובד הכלכלי-חברתי.

מבחינה לאומית-תרבותית: המסחר העירני המתקיים בשבתות מביא לכך שבמקומות רבים בישראל, אין כל הבחנה בין צביון השבת ליתר ימי השבוע. הפקקים בכביש החוף בכניסה למרכזי הקניות יעידו על כך.

מבחינה כלכלית-חברתית: אחד מכל חמישה ישראלים שכירים נאלץ לעבוד בשבת. רוב מכריע של האנשים העובדים בשבת אינם עושים זאת מבחירה, אלא מאילוץ כלכלי ומחשש פן ייאבדו את עבודתם.

מבחינת הפגיעה בשלטון החוק: החוק בישראל אוסר בצורה מפורשת על "העבדת עובד במנוחה השבועית", למעט במצבים חריגים מיוחדים (על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה).

בית המשפט העליון נדרש באפריל 2005 לעניין השבת, בפסק-דינו בעניין דיזיין 22 שארק דלוקס רהיטים ואח' נגד ראש ענף היתרי עבודה בשבת ואח' (בג"ץ 5026/04).

העותרים בפסק הדין טענו כי האיסור על העסקת יהודים בשבת לפי חוק שעות עבודה ומנוחה מנוגד להוראות חוק-יסוד: חופש העיסוק. העתירה נדחתה פה אחד על-ידי שלושה שופטי בג"ץ.

אמנת גביזון-מדן, אמנות נוספות ומספר הצעות חוק שגובשו לאחרונה, מציעות לתקן את המצב.
לחצו כאן לעמוד "התיקון המוצע"

קישורים

לנתונים נוספים על היקף העבודה בשבת ועמדות ציבוריות בנושא

לעיקרי פסק-הדין על השבת

לחוק שעות עבודה ומנוחה

השבת בישראל: תמונת מצב – נתונים על היקף הפעילות המסחרית והתרבותית בשבת